สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เงื่อนไขในการลงประกาศซื้อ-ขายสินค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงประกาศซื้อ/ขาย/แลกเปลี่ยน สินค้า และ/หรือบริการบนเว็บไซต์ GooAB.Net

          ผู้ใช้บริการซื้อ/ขาย/แลกเปลี่ยนสินค้าและ/หรือบริการ จะต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงเท่านั้น โดยทีมงาน GooAB.Net สงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลใด ๆ หากพบว่าผู้ใช้บริการได้กรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและเป็นเท็จทันที โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ทีมงาน GooAB.Net เป็นเพียงผู้ให้บริการเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นตลาดกลางในการซื้อ / ขาย / แลกเปลี่ยนสินค้าและ/หรือบริการเท่านั้น โดยผู้ให้บริการมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับการซื้อ / ขาย / แลกเปลี่ยนสินค้าและ/หรือบริการระหว่างผู้ใช้บริการแต่อย่างใดทั้งสิ้น ดังนั้น หากเกิดการโต้แย้งสิทธิ หรือเกิดความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเอง ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวยุติลงโดยเร็ว และต้องไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ ที่เข้าใช้บริการโดยสุจริตด้วย นอกจากนี้ หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการนี้แล้วให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. ห้ามการซื้อ / ขาย / แลกเปลี่ยนสินค้าและ/หรือบริการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

     2.1 สินค้า และ/หรือบริการที่ต้องห้ามกฎหมาย หรือมีลักษณะอันอาจทำให้เกิดการเสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

     2.2 สินค้าและ/หรือบริการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา

     2.3 อาวุธปืน สิ่งเสพย์ติดทุกชนิด อวัยวะ สิ่งลามกอนาจารต่างๆไม่ว่าจะสื่อออกมาในรูปแบบใดก็ตาม

     2.4 สินค้า และ/หรือบริการไม่มีการรับรองมาตรฐาน จากทาง อย. และไม่มีใบรับรองการโฆษณา จากทาง อย.

3. ห้ามประกาศ โฆษณา หรือกระจายข่าว หรือให้ข้อมูลใด ๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

     3.1 ประกาศ โฆษณา หรือกระจายข่าว หรือให้ข้อมูลใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ หรือมีลักษณะเป็นการหลอกลวง ปกปิด หรือซ่อนเร้นข้อเท็จจริงบางอย่าง
           เช่น การสมัครหาเงินทางอินเทอร์เน็ตแบบกรอกแบบสอบถาม เป็นต้น

     3.2 ประกาศ โฆษณา หรือกระจายข่าว หรือให้ข้อมูลใด ๆ ที่มีลักษณะชวนเชื่อ คลุมเครือ เช่น อยากรวยง่ายๆ รวยเร็วๆ ให้ติดต่อไป หรือต้องการมีเงินใช้ภายใน 3 วัน เป็นต้น

     3.3 ประกาศ โฆษณา หรือกระจายข่าว หรือให้ข้อมูลใด ๆ อันอาจทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย หรือลงข้อความในลักษณะหยาบคาย ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสม
           เช่น การลงหมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล

4. ห้ามทำซ้ำ (Copy) เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดซึ่งรูปภาพ ตราสัญลักษณ์ โลโก้ หรือสิ่งอื่นใด โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อน

5. กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการอื่นใด โดยมีเหตุให้ผู้ให้บริการสงสัยได้ว่า ผู้ใช้บริการอาจมีเจตนาทุจริต ฉ้อฉล ฉ้อโกง หรือหลอกลวงบุคคลอื่นใด
    ซึ่งหากปล่อยไว้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ

6. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ให้บริการอาจแก้ไข เพิ่มเติม กฎระเบียบข้างต้นได้โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า โดยให้ถือว่า
    เมื่อผู้ใช้บริการตกลงเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการย่อมรับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ให้บริการโดยเคร่งครัดเสมอ

          อนึ่ง ทีมงาน GooAB.Net ขอสงวนสิทธิ์ในการลบประกาศ โฆษณา ข่าวสาร หรือข้อมูลใด ๆ ซึ่งฝ่าฝืน หรือละเมิดกฎระเบียบข้างต้นไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดทันที โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือสงวนสิทธิ์ในการลบชั่วคราว ในกรณีที่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดร้องเรียนถึงความไม่ชอบของประกาศ โฆษณา ข่าวสาร หรือข้อมูลดังกล่าว หากผู้ให้บริการได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ประกาศ โฆษณา ข่าวสาร หรือข้อมูลดังกล่าวผิดจริงตามที่มีผู้กล่าวอ้าง  ทีมงาน GooAB.Net มีสิทธิที่จะลบประกาศ โฆษณา ข่าวสาร หรือข้อมูลนั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าview